Så placerar vi Kontrollbolaget i byggprocessen

ARKITEKTUR – KONSTRUKTION – KONTROLLANSVAR

Så placerar vi Kontrollbolaget i byggprocessen –
vi är med hela vägen från byggherrens idé fram till inflytt.


 

Vi på Kontrollbolaget hjälper företag och privatpersoner genom hela processen, från tidigt skede med gestaltning och utformning av byggprojekt, vidare med bygglovshantering, konstruktionsunderlag och övriga sakkunniga, som sedan följs upp med kvalitetssäkring av rollen som kontrollansvarig. Vi tar dig genom hela processen nedan!


 


Från idé, dröm och önskan…

1. Arkitektur

 1. Skissförslag – arkitekten tar fram en programhandling* och/eller ett skissförslag utifrån dina önskemål och de lagkrav som finns på fastigheten i form av detaljplaner eller andra regleringar.
 2. Visualisering – ger byggherren en rendering av byggnaden för att skapa förståelse för färg och form. Och ger en gemensam och tydlig bild i form av 3D-animationer och modeller.
 3. Bygglovshandlingar – arkitekten tar fram de underlag som kommunen kräver i bygglovsansökan såsom, anmälan om Kontrollansvarig, situationsplan, planritning, fasadritning och en a-sektion.
 4. Bygghandling – arkitekten tar fram uppställningsritningar för fönster och dörrar.
 5. Rumsbeskrivning – arkitekten tar fram uppställningsritningar på kök och badrum.

 

*Programhandling är en handling där exempelvis grundläggande beslut fattas om byggnadens storlek, tekniska standard och utformning i stort. Programhandling är en sammanfattning av förutsättningarna för ett projekt och utgör det samlade underlaget för beslut om fortsatt projektering.

2. Konstruktion

 1. Konstruktionsritningar – konstruktörens uppdrag är att ta fram ritningar för de bärande elementen i byggnaden. Konstruktionsritningar som redovisar dimensioner och detaljer för byggnationen och handlingar såsom grundplan, stomplan, bjälklagsplan, takplan, sektion och olika detaljer.
 2. Bygghandlingar – bygghandlingar är en vidareprojektering av konstruktionsritningarna. Där bygghandlingar även innehåller uppställningsritningar av infästningar för balkar och pelare, samt tillhörande detaljer för infästningarna.
 3. Tillverkningsritningar – konstruktören tar fram ritningar som innehåller all nödvändig information för att kunna tillverka det bärande elementen. Tillverkningsritningarna redovisar delvis montage- och blockritningar för bjälklag, väggar och tak.
 4. VVS – de sakkunniga inom området tar fram VVS-ritningar som redovisar dimensioner, flöden och detaljer såsom placeringar av avlopp, värme och ventilationer.
 5. El – även här tar de sakkunniga inom området fram ritningar med detaljer som innefattar hur elen i byggnationen ska placeras, exempelvis vägguttag, lampor, strömbrytare med mera.
 6. Energibalans- och u-medelvärdesberäkning – detta genomförs för att se till att byggnationen blir tillräckligt energieffektiv. Då man bland annat tar hänsyn till byggnadens förmåga att behålla värme, var byggnaden är placerad och värmetillskott.

3. Kontrollansvar

 1. Tekniskt samråd – innan ett byggprojekt får påbörjas krävs ett tekniskt samråd för att erhålla startbesked. Till samrådet tas det med en kontrollplan och de tekniska handlingarna som har efterfrågats.
 2. Startbesked – för att få starta själv byggprocessen.
 3. Platsbesök – kontrollansvarige kommer till bygget på de överenskomna platsbesöken.
 4. Slutsamråd – ett möte för att klargöra om allt är klart och godkänt för att ta byggnaden i bruk och flytta in.
 5. Slutbesked – ger ett klartecken på att du får flytta in i huset eller ta industribyggnaden i bruk.

Läs mer här om Vad händer vid ett tekniskt samråd!

…till att ta byggnaden i bruk och flytta in!


 

 

Publicerat: 2023-02-15

Du kanske också är intresserad av...