Vad behövs inför ett tekniskt samråd?

Innan ett byggprojekt får påbörjas krävs oftast ett tekniskt samråd för att erhålla startbesked. Vad är egentligen ett tekniskt samråd, vad behövs inför det och vilka bör vara med? Det reder vi ut nedan.

Vad är ett tekniskt samråd?


 

Ett tekniskt samråd sker vid tillfällen när det handlar om något mer avancerade byggprojekt. Det är ett möte där de personer som är berörda av byggprojektet (se nedan vilka) går igenom och klargör allt inför byggstarten. Vid det tekniska samrådet går man bland annat igenom förslaget till kontrollplan och de tekniska handlingarna som efterfrågats till mötet. Tekniskt samråd krävs i något mer avancerade projekt för att erhålla ett startbesked och därefter få påbörja byggnationen.

 


 

Vilka ska vara med på det tekniska samrådet?

Till det tekniska samrådet ska byggnadsnämnden kalla byggherren och den berörda kontrollansvariga. Det finns även tillfällen andra berörda ska bli kallade, till exempel om samrådet rör arbetslokaler/personalrum kan arbetsmiljöverket och en representant för arbetstagarna kallas.

Vad behövs inför ett tekniskt samråd?

Vid det tekniska samrådet diskuteras följande:

Arbetets planering och organisation
Byggherrens förslag till kontrollplan och övriga handlingar som lämnats in
Hur identifieringen av avfall och återanvändbara byggprodukter har gjorts
Behovet av att byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök eller andra tillsynsåtgärder
Behovet av färdigställandeskydd
Behovet av utstakning
Behovet av ytterligare handlingar inför beslut om kontrollplan eller startbesked
Behovet av klimatdeklaration och/elller energibalansberäkning
Behovet av ytterligare tekniska samråd eller andra sammanträden

Vad ska du som byggherre ta med?

Byggnadsnämnden specificerar i kallelsen till det tekniska samrådet, de handlingar som behöver redovisas för att bedöma om ett startbesked kan utfärdas.

Byggherren har ansvar för att det finns en kontrollplan för den aktuella åtgärden. Och exempel på övriga tekniska handlingar som kan komma att behövas är handlingar såsom konstruktionsritningar, energibalans- och u-värdesberäkning, VA-ritningar och VVS-ritningar. Konstruktionsritningarna och de övriga handlingarna används vid det tekniska samrådet för att visa att byggnaden uppfyller gällande lagkrav.

 

När behövs det inte ett tekniskt samråd?

Vid vissa tillfällen finns det inget behov av ett tekniskt samråd, dessa tillfällen är oftast när det inte behövs en kontrollansvarig, så som enklare åtgärder.

Till exempel:

– Åtgärder som inte kräver lov eller anmälan.

– Små ändringar av en- eller tvåbostadshus eller andra byggnader.

– Åtgärder avseende uthus, garage och andra små byggnader.

– Åtgärder som påverkar byggnadens yttre utseende, förutsatt att byggnaden inte är en kulturhistoriskt särskilt värdefull byggnad.

– Flyttning av enkla byggnader.

 


Mer information finns att läsa på boverket.se

Behöver du ta kontakt med en kontrollansvarig?

Publicerat: 2023-02-14

Du kanske också är intresserad av...