Från bygglovsansökan till slutbesked


Har du planer på att bygga, men kanske känner att du inte riktigt har koll på alla steg i bygglovsprocessen?

Med vår guide kan du lära dig mer om varje enskilt steg från bygglovsansökan till slutbesked.

 


 

 1. Bygglovsförfrågan

  Börja med att ta reda på om ditt projekt kräver bygglov. Om du är osäker börjar du med att ta reda på det genom att kontakta byggnadsnämnden i den kommun där fastigheten för åtgärden ligger. I vissa fall får du istället vända dig till den förvaltning i din kommun som lyder under byggnadsnämnden.

 1. Ansökan och handlingar

  När du vet att din åtgärd kräver bygglov skickar du in din ansökan till byggnadsnämnden i kommunen. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla alla nödvändiga uppgifter, ritningar och övriga handlingar. Det är din kommun som tillhandahåller blanketter eller e-tjänst för bygglovsansökan. Vill du ha ett snabbt beslut? Var då extra noga med att alla handlingar är tydliga och korrekta. Vid större projekt behöver du föreslå en kontrollansvarig – någon som ser till att lagar och regler efterlevs och hjälper dig att ta fram en kontrollplan.
  Vid enklare ärenden räcker det med att du lämnar in en enkel kontrollplan där du själv intygar att lagar och regler följs.

 1. En första granskning

  När du skickat in din ansökan kommer byggnadsnämnden inom kort att granska ditt ärende. Byggnadsnämnden kontrollerar om din bygglovsansökan är fullständig eller om den behöver kompletteras. I samband med den första granskningen bedöms även ritningarnas kvalitet.

 1. Mottagningsbevis eller föreläggande om komplettering

  Du kommer nu att få skriftlig information från byggnadsnämnden om vad som är nästa steg. Antingen får du ett mottagningsbevis som visar på att byggnadsnämnden bedömt din ansökan som komplett för handläggning eller också får du ett föreläggande om komplettering där det framgår vilken information som saknas för att kunna påbörja handläggningen och därefter fatta beslut i ärendet. Denna information bör du få relativt snabbt och den ska delge dig tidsfristen för handläggningen. Den ska även informera dig om att avgiften minskas då handläggningstiden överskrids, och om din möjlighet att överklaga beslutet.

 2. Bygglovsprövning

  När kompletta handlingar lämnas in kommer byggnadsnämnden att pröva din ansökan mot eventuell detaljplan och eventuella områdesbestämmelser. Där detta saknas prövar de om platsen är lämplig för bygget. Byggnadsnämnden kontrollerar också om byggnaden passar sitt ändamål, är estetiskt tilltalande och tillgänglig för personer med funktionshinder. I ärenden där ansökan strider mot gällande detaljplan, ligger helt utanför detaljplanelagt område eller på annat sätt påverkar eventuella grannar så är nämnden skyldig att ge grannarna möjlighet att lämna synpunkter på din planerade byggnation.
  En prövning av ett bygglov får inte ta mer än 10 veckor från det att byggnadsnämnden bedömt ansökan komplett. Byggnadsnämnden kan däremot förlänga handläggningstiden med max 10 veckor till om det är behövligt av utredningsskäl.

 1. Beslut om bygglov

  I det här skedet får du veta om byggnadsnämnden beviljar bygglov eller avslår din ansökan. Vid ett beviljat bygglov underrättas eventuella grannar om att du fått bygglov och i de fall en granne lämnat ett negativt yttrande kring planerad åtgärd delges denne beslutet. Beslutet offentliggörs även i post- och inrikestidningar, och om ingen överklagar det inom utsatt tid vinner det laga kraft. Från och med den dag beslutet vinner laga kraft har du 2 år på dig att påbörja bygget och avsluta det inom 5 år.
  Beroende på ditt projekts omfattning och om det krävs en kontrollansvarig eller inte så får du ibland endast ett bygglov och måste därefter genomföra ett tekniskt samråd och lämna in efterfrågade uppgifter för att få ett startbesked och få påbörja byggnationen.
  Vid enklare projekt får du ett bygglov med startbesked direkt och behöver då inte invänta separat beslut om startbesked.
  Tänk dock på att du inte får börja bygga förrän fyra veckor efter det att du har fått ett beslut om bygglov och beslutet kungjorts i aktuella post- och inrikestidningar.
  Om du har fått ett avslag på din ansökan så kan du överklaga beslutet hos din länsstyrelse.

 1. Tekniskt samråd

  I de fall du endast fått ett bygglov (och inget startbesked) så är nästa steg att planera och organisera byggnadsarbetet. Detta görs då oftast via ett tekniskt samråd hos byggnadsnämnden tillsammans med den kontrollansvarige. Tillsammans går ni igenom alla handlingar, inklusive ditt förslag på kontrollplan.

 1. Startbesked

  Du får ett startbesked från byggnadsnämnden när du har visat att ditt projekt kan väntas uppfylla kraven i plan- och bygglagen. I startbeskedet fastställer nämnden kontrollplanen. Arbetet får aldrig påbörjas inom fyra veckor från det att beslutet kungjorts i aktuella post- och inrikestidningar. Påbörjas byggnationen innan de fyra veckorna har gått kan du bli skyldig att betala en byggsanktionsavgift.

 1. Arbetsplatsbesök

  Vid mer omfattande byggnationer där du får ett startbesked efter tekniskt samråd kommer en representant från byggnadsnämnden att besöka byggplatsen vid minst ett tillfälle. Representanten kommer då att föra ett protokoll över sitt besök och notera om denne uppmärksammar något uppenbart avvikande.
  Vid enklare byggnationer krävs inget arbetsplatsbesök tillsammans med representant från byggnadsnämnden.

 1. Slutsamråd

  Om ett tekniskt samråd hållits och du fått ett separat startbesked hålls ett slutsamråd på platsen där du utfört åtgärden när byggnationen är klar. Detta sker tillsammans med representant från byggnadsnämnden och din kontrollansvarige. Under slutsamrådet stämmer ni av att kontrollplanen har följts och du får veta om byggnadsnämnden kan utfärda ett slutbesked.
  Vid enklare byggnationer kan byggnadsnämnden göra bedömningen att ett slutsamråd inte krävs.

 1. Slutbesked

  När byggnationen är helt klar, ett slutsamråd har hållits och alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked från byggnadsnämnden. Du måste alltid invänta slutbeskedet innan du börjar använda det du byggt. Annars riskerar du en byggsanktionsavgift. Byggnadsnämnden kan ge dig slutbesked även om bygget har mindre brister och du får då åtgärda småfelen senare. Vid större brister kan du få ett tillfälligt slutbesked som gäller tills du avhjälpt bristen eller gjort en nödvändig kontroll. Sedan prövar nämnden frågan om slutbesked igen. Är bristerna för stora kommer nämnden att neka dig slutbesked.
  Vid enklare byggnationer skickar du in efterfrågade handlingar till byggnadsnämnden och får därefter ett slutbesked.

 2. Sist men inte minst, varsågod att ta byggnaden i bruk och flytta in.

Publicerat: 2021-09-21

Du kanske också är intresserad av...