Kontrollansvarig enligt PBL

Ska du bygga, riva eller utföra markarbeten kan du behöva en kontrollansvarig. Huvudregeln säger att alla åtgärder som kräver en anmälan eller ett lov behöver en eller flera kontrollansvariga, men som alltid finns det undantag. Vi hjälper dig att reda ut om du behöver en kontrollansvarig.

Kontroll
Kvalitetssäkring

Byggherren

Byggnadsherren har det fulla ansvaret för att åtgärder inom bygg-, rivnings- och markåtgärder uppfyller gällande bestämmelser i bygglagstiftningen. Det är byggherren som ansvarar för att bygglagstiftningens krav uppfylls och att alla tillstånd som behövs finns.

Kontrollansvarig

Syfte med en kontrollansvarig är att säkerställa att alla bygg-, rivnings- och markarbeten håller en bestämd kvalitetsnivå. Den som har kontrollansvar ska hjälpa byggherren med att ta fram ett förslag till kontrollplan för den aktuella åtgärden.

Kontrollplan

Kontrollplanen ska innehålla vilka kontroller som ska göras, vad kontrollerna ska avse och vem som ska göra kontrollerna. Den som är kontrollansvarig ska se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs, samt att nödvändiga kontroller utförs.

Vem får vara kontrollansvarig?

För att arbeta som kontrollansvarig måste man vara certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Certifieringen är en personcertifiering, vilket innebär att endast den person som är certifierad får utföra de uppgifter som kontrollansvarig ska utföra. För att kunna bli certifierad krävs kunskap, erfarenhet och lämplighet för uppgiften. Den som har kontrollansvaret får inte vara nära släkt eller arbeta på samma företag som den som utför åtgärden.

När behövs en kontrollansvarig?

Det ska oftast finnas en eller flera kontrollansvariga vid åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Det finns regler kring detta och det finns undantag.

Mindre ändringar i en- eller tvåplanshus kräver oftast varken bygglov eller en kontrollansvarig. Men ska du till exempel bygga nytt eller ändra en byggnad där bärande delar påverkas kan du behöva både lov och en kontrollansvarig.

Huvudregeln säger att om det inte behövs något lov eller anmälan så krävs i regel inte heller en kontrollansvarig.

Är du osäker på vad som gäller i ditt fall så kan du kontakta byggnadsnämnden i din kommun för att ta reda på om du behöver lov och om du behöver anlita en kontrollansvarig.

Kontrollbolagets guide

Från bygglovansökan till slutbesked

Har du planer på att bygga, men känner att du inte har koll på alla steg i bygglovsprocessen? Med vår guide kan du lära dig mer om varje enskilt steg från bygglovsansökan till slutbesked.

Beviljat bygglov
Projektstart
Reviderade ritningar
En bit in i projektet
Inför slutsamråd

När behöver du kontakta din kontrollansvarig?

Syfte med en kontrollansvarig är att säkerställa att alla bygg-, rivnings- och markarbete håller en bestämd kvalitetsnivå.

Undvik fällorna när du söker bygglov

Det gäller att var ute i god tid om du har byggplaner. EFN:s Petra Bergman träffar två experter för att reda ut vad du måste tänka på och vilka fallgropar som finns när du söker bygglov.

Sofia Jakobsson är bygglovskonsult på Kontrollbolaget. Hon menar att den vanligaste fällan är att glömma beställa en nybyggnadskarta. Och hennes bästa tips är att anlita någon som har koll, ta hjälp av en bra arkitekt och att vara ute i god tid.

Läs mer på efn.se

 

 

Referensprojekt

Kontrollbolagets tjänster

Kontrollbolaget är ett företag inom arkitektur, konstruktion och kontrollansvar, som hjälper såväl företag som privatpersoner.