Kostnader många missar när de bygger nytt hus

Att köpa eller bygga nytt hus är för många den största affären i livet. Nybyggnationer är dessutom mycket svåra att uppskatta vad gäller tidplan och budget, oftast tar projektet längre tid och kostar mer än planerat.


 

För att hjälpa dig som står inför ett husprojekt har vi sammanställt en punktlista med kringkostnader som är lätta att missa. Det ska tilläggas att flera av kostnaderna varierar mycket beroende på husets storlek och var i landet som huset byggs. Nedanstående kostnader är baserade på en normalstor villa i mellanstor kommun. Det viktiga med dessa kostnader är att du känner till att de kan dyka upp.

 


 

Nybyggnadskarta

– En av de handlingar som behöver tas fram vid en bygglovsansökan är en situationsplan som visar husets placering på fastigheten. Situationsplanen tas fram med hjälp av en nybyggnadskarta och priset för en sådan varierar beroende på husets storlek och om en detaljplan finns.
Kostnad: 7 000 – 20 000 kr.

Kontrollansvarig

– Alla bygglovpliktiga åtgärder behöver en kontrollansvarig. Den kontrollansvarige anlitas av dig som byggherre och ser till att ditt byggprojekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen genom en kontrollplan.
Kostnad: ca 25 000 kr

Förhandsbesked

– Ett förhandsbesked är valfritt, men även om det kostar några tusenlappar kan de i vissa fall spara både tid och pengar om du ska ansöka om bygglov. Med ett förhandsbesked får du svar från kommunen innan du ansöker om bygglov om en åtgärd kan tillåtas på en viss plats, t.ex. om du ska bygga nytt hus på en ny tomt.
Kostnad: 15 000 – 12 000 kr.

Färdigställandeskydd

– Vid nybyggnation skall det finnas ett så kallat färdigställandeskydd, en slags försäkring som hjälper dig om entreprenören till exempel gått i konkurs eller av annan anledning inte kan fullgöra sina åtaganden.
Kostnad: Denna typ av försäkring kostar ca 4 000 – 5 000 kr.

Byggfelsförsäkring/Nybyggnadsförsäkring

 Efter att huset är färdigställt har du möjlighet att teckna en byggfelsförsäkring som täcker eventuella byggrelaterade skador för de tio första åren som uppkommit av byggslarv.
Kostnad: 10 000 – 40 000 kr.

Konstruktionsritningar

– Innan du som byggherre får det så kallade startbeskedet behöver konstruktionsritningar upprättas. Dessa ritningar visar hur grunden, väggar och tak ska byggas så de håller för de laster som byggnaden kan utsättas för samt att de kan används av den som ska bygga.
Kostnad: 40 000 – 70 000 kr.

Installationsritningar

– Ritningar som visar hur el och vvs ska installeras behöver också tas fram innan ett startbesked ges. Framför allt är dessa nödvändiga för entreprenören så de vet hur allt ska byggas. Kostnaden för att ta fram installationsritningar varierar mycket beroende på projekt, kommunen och hur mycket som kommer att bestämmas på plats av dig eller någon annan som leder bygget.
Kostnad: 20 000 – 40 000 kr.

Energibalansberäkning

– En energiberäkning, eller energibalansberäkning som det också kallas, är en beräkning som också behöver göras vid en nybyggnation av hus (med vissa undantag) för att visa att Boverkets energikrav uppfylls.
Kostnad: 5 000 -10  000 kr.

Arkitekt

– Många som vill bygga nytt hus har ganska klart för sig hur de vill att huset ska se ut, både vad gäller planlösning och de utvändiga detaljerna, men ibland kan det vara skönt att ta hjälp av en arkitekt som ser över underlaget och kommer med smarta lösningar. De ser också till att våra byggregler uppfyller gällande exempelvis tillgänglighet, vilket kan göra bygglovsprocessen smidigare. Kostnaden för en arkitekt varierar väldigt mycket, och räkna med 20 000 – 30 000 kr för enklare arbeten och 50 000 – 70 000 kr för att ta fram ett förslag med färdiga bygglovshandlingar.
Kostnad: 20 000 – 30 000 kr.

Besiktning

– Kan variera beroende på omfattning.
Kostnad: 5 000 – 15 000 kr

Finplanering och färdigställande av trädgård

– Innan huset börjar byggas behöver vissa markarbeten utföras, men det kan vara lätt att glömma bort finplanering efter att huset står färdigt. Marken kan behöva jämnas till och fyllas igen alternativt att jordmassor och stenar kan behöva forslas bort. Gräsytor, gångytor och rabatter ska läggas. Du kanske också vill förbereda marken för ett senare altan- eller garagebygge.
Kostnad: ca 50 000 kr

Geoteknisk markundersökning

– I vissa områden kan byggnadsnämnden kräva att en geoteknisk markundersökning ska göras. I de fall ingen undersökning krävs kan det ändå vara bra göra en om du är osäker på markförhållandena och förhoppningsvis undvika framtida problem med exempelvis sättningar.
Kostnad: 10 000 – 30 000 kr

Utstakning

– I vissa ärende kan byggnadsnämnden kräva att byggnadens placering stakas ut på tomten.
Kostnad: ca 7 000 kr

Lagfart

– 1,5 % av köpeskillingen för tomten samt en expeditionsavgift som för närvarande är 825 kr.

Pantbrev

– 2 % på intecknat belopp.

Anslutning till kommunalt vatten- och avlopp

Kostnad beroende på var i landet,
uppskattningsvis kring ca 80 000 kr

Anslutning el

Kostnad beroende på var i landet,
uppskattningsvis kring ca
25 000 kr

Anslutning fiber

–  Kostnad beroende på var i landet,
uppskattningsvis kring 10 000 –
25 000 kr

Anslutning fjärrvärme

–  Kostnad beroende på var i landet,
uppskattningsvis kring ca
35 000 kr

Övriga kostnader som städning, bygg-el eller transporter –

Kostnad: ca 10 000 kr eller mer.

 


Som sagt, det viktiga med ovanstående kostnader är att du känner till att de kan dyka upp i ditt husprojekt.

Publicerat: 2022-05-03