Därför behövs en kontrollansvarig

Byggherren eller den kontrollansvariges ansvar?

Ska du bygga, riva eller utföra markarbeten kan du behöva en kontrollansvarig. Huvudregeln säger att alla åtgärder som kräver en anmälan eller ett lov behöver en eller flera kontrollansvariga, men det finns undantag. Här reder vi ut den kontrollansvariges uppgifter och vem som har ansvaret.

När krävs en kontrollansvarig?

Det ska oftast finnas en eller flera kontrollansvariga vid åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Det finns regler kring detta och det finns undantag.

Mindre ändringar i en- eller tvåplanshus kräver oftast varken bygglov eller en kontrollansvarig. Men ska du till exempel bygga nytt eller ändra en byggnad där bärande delar påverkas kan du behöva både lov och en kontrollansvarig.

Huvudregeln säger att om det inte behövs något lov eller anmälan så krävs i regel inte heller en kontrollansvarig.

Är du osäker på vad som gäller i ditt fall så kan du kontakta byggnadsnämnden i din kommun för att ta reda på om du behöver lov och om du behöver anlita en kontrollansvarig.

 

Söka bygglov

Ansökan görs hos byggnadsnämnden i den kommun som åtgärden ska utföras i. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla alla de uppgifter, ritningar och andra handlingar som kommunen behöver för att kunna fatta beslut. Uppgifter om den kontrollansvarige behövs redan i lovansökan eftersom byggnadsnämnden ska besluta vem som ska vara kontrollansvarig när de beslutar om lovet.

 

Vem får vara kontrollansvarig?

För att arbeta som kontrollansvarig måste man vara certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Certifieringen är en personcertifiering, vilket innebär att endast den person som är certifierad får utföra de uppgifter som kontrollansvarig ska utföra. För att kunna bli certifierad krävs kunskap, erfarenhet och lämplighet för uppgiften. Den som har kontrollansvaret får inte vara nära släkt eller arbeta på samma företag som den som utför åtgärden.

 

Vad gör en kontrollansvarig?

Den som har kontrollansvar ska hjälpa byggherren med att ta fram ett förslag till kontrollplan för den aktuella åtgärden. Kontrollplanen ska innehålla vilka kontroller som ska göras, vad kontrollerna ska avse och vem som ska göra kontrollerna.

Den som är kontrollansvarig ska se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs, samt att nödvändiga kontroller utförs.

Syfte med en kontrollansvarig är att säkerställa att alla bygg-, rivnings- och markarbete håller en bestämd kvalitetsnivå.

Vem ansvarar för att kraven i bygglagstiftningen uppfylls?

Byggnadsherren har det fulla ansvaret för att åtgärder inom bygg-, rivnings- och markåtgärder uppfyller gällande bestämmelser i bygglagstiftningen. Det är byggherren som ansvarar för att bygglagstiftningens krav uppfylls och att alla tillstånd som behövs finns.

Exempel på kontrollansvarigs arbetsuppgifter och hur QMP1090™ kan användas:

 

 • Upprätta ett förslag på kontrollplan tillsammans med byggherren
  Detta kan med fördel göras i det digitala verktyget QMP1090™ för en bättre översikt och mindre pappersarbete. En kravställning med QMP1090™ ger en tidsbesparing på upp till 80% jämfört med en helt manuell hantering.

 

 • Delta vid tekniskt samråd på byggnadsnämnden, vid besiktningar och andra kontroller samt dokumentera vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök
  I verktyget QMP1090™ kan den som är byggkontrollant dokumentera och enkelt redigera i rapporten. En fördel är att man alltid har tillgång till alla dokument på ett och samma ställe.

 

 • Informera byggherren om avvikelser från föreskrifter eller villkor som byggnadsnämnden har meddelat samt vid behov meddela byggnadsnämnden
  Med verktyget QMP1090™ får man snabbt en komplett kravbild och rapport för det aktuella projektet eller den enskilda konstruktionen.

 

 • Lämna utlåtande till byggnadsherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked
  Den tydliga översikten i QMP1090™ är ett utmärkt underlag för att kunna lämna korrekta utlåtanden som uppfyller de standarder som gäller för det aktuella projektet eller den enskilda konstruktionen.

Du kanske också är intresserad av...