Digital kontrollplan med signering

En komplett och digital kontrollplan har aldrig varit enklare att skapa med hjälp av den nya funktionen i det digitala verktyget QMP1090. Och med några knapptryckningar så har användaren en digital signering av varje kontrollpunkt.

Verktyget gör det möjligt att skapa kontrollplaner direkt i systemet, med full spårbarhet till rätt standard och de krav som sammanställts i kravställningsrapporten för konstruktionsprojekteet. Även projektspecifika krav och kontrollpunkter kan inkluderas i kontrollplanen utifrån projektet och/eller uppdragsgivarens krav.

Detta betyder att det går snabbare än någonsin att ta fram en komplett, skräddarsydd och digital kontrollplan till varje unikt projekt. Du kan specificera vem, vad som ska kontrolleras och hur kontrollen ska utföras samt använda det användarvänliga dokumentet som en check-lista.
Med några knapptryckningar så har användaren en digital signering av varje kontrollpunkt.

Exempel på kontrollansvarigs arbetsuppgifter och hur QMP1090™ kan användas:

 

-Upprätta ett förslag på kontrollplan tillsammans med byggherren
Detta kan med fördel göras i det digitala verktyget QMP1090™ för en bättre översikt och mindre pappersarbete. En kravställning med QMP1090™ ger en tidsbesparing på upp till 80% jämfört med en helt manuell hantering.

 

-Delta vid tekniskt samråd på byggnadsnämnden, vid besiktningar och andra kontroller samt dokumentera vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök
I verktyget QMP1090™ kan den som är byggkontrollant dokumentera och enkelt redigera i rapporten. En fördel är att man alltid har tillgång till alla dokument på ett och samma ställe.

 

-Informera byggherren om avvikelser från föreskrifter eller villkor som byggnadsnämnden har meddelat samt vid behov meddela byggnadsnämnden
Med verktyget QMP1090™ får man snabbt en komplett kravbild och rapport för det aktuella projektet eller den enskilda konstruktionen.

 

-Lämna utlåtande till byggnadsherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked
Den tydliga översikten i QMP1090™ är ett utmärkt underlag för att kunna lämna korrekta utlåtanden som uppfyller de standarder som gäller för det aktuella projektet eller den enskilda konstruktionen.


FAKTA KONTROLLPLAN

 

Kontrollplanen är kanske det viktigaste dokumentet som arbetas fram i ett byggprojekt och som dessutom måste finnas i alla lov- och anmälningspliktiga byggåtgärder.
Ansvaret ligger hos byggherren och arbetet att ta fram kontrollplanen är tidskrävande och omfattande. En kontrollplan är dokumentet som sammanställer alla de kontroller, objektspecifikt och i detaljeringsgrad, som krävs för att säkerställa en säker konstruktion. Risken är stor och något missas, och uppfyller inte kontrollplanen byggnadsnämndens krav kan de vägra startbesked, som stoppar arbetet, och tid och pengar går förlorade.

Kontrollplanen ska bland annat specificera vem som ska kontrollera, hur och när kontrollen ska göras, vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden samt mot vad kontrollens resultat ska jämföras och på vilket sätt resultatet ska redovisas.

 


 

Vem ansvarar för att kraven i bygglagstiftningen uppfylls?

 

Byggnadsherren har det fulla ansvaret för att åtgärder inom bygg-, rivnings- och markåtgärder uppfyller gällande bestämmelser i bygglagstiftningen. Det är byggherren som ansvarar för att bygglagstiftningens krav uppfylls och att alla tillstånd som behövs finns.

 


 

Du kanske också är intresserad av...