Bygglovskrav för solceller slopas

I juni stod det klart att bygglovskravet för solcellspaneler slopas. De nya reglerna har redan trätt i kraft och

började gälla från 1 augusti i år.


 

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om ändringar i plan- och bygglagen. Beslutet innebär att det inte längre behövs bygglov för att montera solcellspaneler eller solfångare på en byggnad som ligger inom ett detaljplanerat område. Solcellspanelerna eller solfångarna måste följa byggnadens form, vilket oftast betyder i takets riktning, och åtgärderna måste också följa den gällande detaljplanen.

 


 

Fall som fortfarande kräver bygglov

 

För platta tak där man vinklar upp solcellerna behöver man dock i de flesta kommuner fortfarande bygglov. Detsamma gäller för solenergianläggningar på byggnader eller inom områden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Bygglov krävs även för åtgärder inom områden som är av riksintresse för försvaret, som exempelvis flygplatser, skjut- och övningsfält.

Solcellsanläggningar som monteras på mark omfattas inte av förändringen då de inte tidigare varitbygglovspliktiga.

Om du är osäker på vad som gäller i ditt fall bör du kontakta byggnadsnämnden i den kommun där ditt ärende gäller.

Vill du läsa mer om beslutet hittar du hela beslutsprocessen på Riksdagens webbsida – här.

Du kanske också är intresserad av...