Dessa planer krävs för ett byggprojekt


 

Det finns många planer som måste upprättas och som måste tas i beaktning inför ett byggprojekt. Nedan hittar du en sammanställning från en artikel av Den Moderna Hantverkaren som vi tycker ger en bra överblick av de planer som du måste ha koll på inför ett byggprojekt.

 


 

Kontrollplan

En kontrollplan är byggherren skyldig att ta fram vid de allra flesta lov- och anmälningspliktiga bygg-och rivningsåtgärder.

Kontrollplanen ska innehålla:

 • Kontroll av bygg-och rivningsåtgärder och kontroll av projektering
 • Uppgifter om vilka kontroller som ska utföras, hur de ska utföras och mot vad kontrollresultatet ska ställas i relation till
 • Information om vem som ska utföra kontrollen

Kvalitetsplan

Det är entreprenören som är ansvarig för att ta fram kvalitetsplanen. Projektledaren eller byggherren ska därefter granska dokumentet och de är ansvariga för att det finns en väl genomarbetat kvalitetsplan.

En kvalitetsplan ska:

 • Vara projektanpassad, vid stora projekt bör det finnas kvalitetsplaner för olika delprojekt.
 • Upprättas innan entreprenaden påbörjas

Miljöplan

En miljöplan ska tas fram i ett tidigt skede av ett projekt för att man ska kunna ta ställning till miljöpåverkande faktorer i projektet. Det finns inget lagkrav på att man som entreprenör måste upprätta en miljöplan, men beställare tenderar att efterfråga detta vid upphandling.

Miljöplanen ska innehålla:

 • Krav som entreprenören ställer på sitt eget arbete
 • Miljökrav som uppdragsgivaren ställer på entreprenörer som jobbar med uppdraget
 • Redovisning av miljöpåverkande transporter
 • Miljöredovisning för projektering

Arbetsmiljöplan

En arbetsmiljöplan innehåller generella regler och särskilda ordningsregler som gäller för samtliga som arbetar med bygg- eller anläggningsprojekt. Planen innehåller bland annat åtgärder för att förhindra olycksfall.

Arbetsmiljöplanens tre delar:

 • De åtgärder som ska förhindra olycksfall
 • Regler som gäller på arbetsplatsen
 • Hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras

En arbetsmiljöplan ska dessutom innehålla en riskanalys från varje entreprenör som de skapat efter deras verksamhet och arbete.


 

Läs hela artikeln från Den Moderna Hantverkaren här.

 


 

Du kanske också är intresserad av...

Publicerat: 2022-06-06