Hållbarhet och mänskliga möten i fokus i designtävling

Hållbarhet och mänskliga möten i fokus när Kontrollbolaget och Tyréns designade förslag till stadsdel

 

I februari i år tog Kontrollbolaget och Tyréns, ett tongivande svenskt konsultföretag inom samhällsbyggnad, fram ett tävlingsförslag på hur en stadsdel skulle kunna utformas. Totalt deltog tre arkitekter i arbetet, en från Kontrollbolaget och två från Tyréns.

 

– Det färdiga gestaltningsförslaget över området rymmer både förskola och äldreboende, samt områden för sportaktiviteter, förklarar Viktor.

 

Bostäderna, påpekar han, består dels av punkthus, som är sex till åtta våningar höga. Dels av radhus, med två till tre våningsplan och med en närbelägen och naturskön parkmiljö. Dessutom innehåller förslaget till stadsdelen en struktur av lamellhus. Lägenheterna i dessa hus utgör bostadsrätter och eventuella studentboenden.

 

– Gemensamt arbetades förslaget fram och Stina Carlsson och Marcus Greiser på Tyréns producerade det slutgiltiga underlaget. De har gjort ett fantastiskt jobb och enligt mig så är det ett fantastiskt bra förslag, kommenterar Viktor.

 

Själv ansvarade han för utredning och planering mot upprättade program inom ramen för projektet. En uppgift som han delade med Sofia Jakobsson (byggnadsingenjör – arkitektur och miljö) också från Kontrollbolaget, respektive Tommy Stenlund från Tyréns.

 

Arbetet bjöd därutöver på ett flertal workshops i syfte att studera program och intilliggande områden. Även ett visst fältarbete blev aktuellt. Bland annat tittade gruppen närmare på lyckade lösningar för radhus med tillhörande garage.

HAR GJORT ETT FANTASTISKT JOBB
–Viktor Lundin, VD Kontrollbolaget

Människan och hållbarheten stod i fokus

Teamet jobbade hela tiden mot en klar målbild kring vad de ville åstadkomma.

 

– Vi hade en tydlig vision med detnya bostadsområdet. Stadsdelens ytor skulle samverka väl med omgivningen och dessutom uppmuntra till social samvaro. Det var även vår uttryckliga ambition att utveckla ett område med hållbarhetsfokus, som både kan skapa trivsel och fungera som en förebild. Förslaget bygger därför på hållbara och ändamålsenliga miljöer som står sig över tid, konstaterar Viktor.

 

Inspirationen har hämtats från omkringliggande områden, med väldefinierade ytor, liksom från trädgårdsstadens skala och höga rumsliga kvaliteter. Teamet har därmed lagt extra vikt vid faktorer som god arkitektur, balanserade storleksförhållanden och omsorgsfullt detaljarbete. Tänkbara material för fasader och tak skulle kunna ha inslag av natur och vara i miljövänliga material som åldras vackert. Allt för att lägga grunden till ombonade och trivsamma boendemiljöer.

 

Den viktigaste planeringsparametern förblev ändå att ha människan i fokus, enligt Viktor.

 

– Området för med sig öppenhet och rörelse, både genom och inom stadsdelslandskapet. Något som inbjuder till möten mellan de boende och människor från närliggande bostadsområden. Bland annat var ett gångstråk som knyter samma det befintliga bostadsområdet med det nya. Kombinationen av bostäder välkomnar människor i livets olika skeden och skapar förutsättningar för generationsöverskridande möten. Det gör en stadsdel levande. Ritningarna speglar med andra ord vår vilja att möta olika människors behov och bidra till en enkel men stimulerande vardag.

 

Gömde garagen under marken

Viktor berättar att det var en stor utmaning att få till bra garagelösningar. Projekteringsområdet har skyddsstatus på grund av en vattentäkt, vilket innebär att det är otillåtet med pålning samtidigt som man endast får schakta ett halvt våningsplan.

 

– Men parkeringar har varit en viktig fråga, så vi har arbetat hårt för att hitta en rejäl struktur för garagebyggnader. Däremot kändes stora p-hus inte helt estetiska och vi ville följaktligen inte att de skulle bli alltför framträdande. Vi valde därför att gömma dem i vegetationen mellan husen. Det gjorde vi genom att fälla in en förhöjd gårdsmiljö i stadsdelsritningen, berikad med växtlighet och områden för social samvaro. Under den placerade vi alla garage.

 

Är stolta över sin medverkan

Trots en lyckad insats blev det i slutändan ett annat tävlingsbidrag som drog det längsta strået. Men Viktor ser saken ur en positiv vinkel. Han känner sig sammantaget väldigt nöjd med Kontrollbolagets och Tyréns prestation.

 

– Det har varit en väldigt rolig tävling att delta i tillsammans med Tyrèns och jag vill särskilt lyfta fram Markus och Stina, som levererat ett mycket smakfullt tävlingsbidrag, uppger Viktor avslutningsvis.


 

FAKTARUTA OM KONTROLLBOLAGET OCH TYRÉNS FÖRSLAG BEBYGGELSE OCH BOSTADSTYPER

Parkering

 

PARKERINGSBEHOV

170st. p-platser (0,7/igh) inkl.platser för personer med rörelsenedsättning.

 

CYKELPARKERING

486st. cykelparkeringsplatser. Cyklarna kommer vara placerade i cykelhus med meckarverkstad, på gårdarna och intill entrépunkter till såväl bostadshusen och förskola.

 

Bebyggelse och bostadstyper

 

LAMELLHUS 4-5 VÅNINGAR

Antal lägenheter: 129 st. (optimerat med studentlägenheter = 206 st.)

BTA: 13 340 kvm

Upplåtelseform: Hyresrätt, Bostadsrätt

Boendeform: Studentboende, singel-/ensamboende, yngre och äldre par, lilla familjen

 

VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE

Antal lägenheter: 60 st.

BTA: 4 600 kvm

 

PUNKTHUS, 4 spännare, 6 VÅNINGAR

Antal lägenheter: 69 st. (optimerat till 5-spännare och 8 våningar = 117 st.)

BTA: 5 040 kvm (6 720 kvm)

Upplåtelseform: Hyresrätt

Boendeform: singel-/ensamboende, yngre och äldre par, lilla familjen

 

RADHUS 2 VÅNINGAR

Antal enheter: 50 st.

BTA: 6 000 kvm

Upplåtelseform: Bostadsrätt, Hyrköp

Boendeform: Familjebostad

 

FÖRSKOLA (integrerat med omsorgsboende)

Plats för 120 barn.

BTA: 1 600 kvm

Förskolegård: 4 800 kvm

 


 

TOTAL ANTAL BOENDEN: 351 st. (433 st.)

 

TOTAL BTA = 28 980 kvm (30 660 kvm)

 


 

Du kanske också är intresserad av...