Behöver du bygglov för altanen? För pergolan? För pooltaket?

Sommarmånaderna är en period då många väljer att starta upp egna byggprojekt, stora som små. Det kan vara altanbygge, om- eller tillbyggnation av sommarstuga eller varför inte ett växthus. Här svarar vi på de vanligaste frågorna som ställs gällande denna typ av sommarprojekt.

När behöver man bygglov för altan?

Om altanen kräver bygglov eller inte har oftast att göra med altanens storlek och dess placering. Ett vanligt trädäck som är byggt i marknivå kräver oftast inte bygglov, förutsatt att altanen byggs inom 3,6 meter från bostadshuset, inte är högre än 1,8 meter och och inte placeras mindre 4,5 meter från gräns (grannen). Det är alltid byggnadsnämnden i din kommun som bedömer om det du vill bygga kräver bygglov eller inte.

Eventuella staket eller räcken som placeras på altanen ska inte räknas med i höjden. Om ett plank eller en mur uppförs på altanen ska dess höjd mätas från marken. Det innebär att om ett bygglovsbefriat plank eller mur ska placeras på altanen får den totala höjden av altanen och planket eller muren tillsammans inte överstiga 1,8 meter.

Det är dock möjligt att placera en bygglovsbefriad altan närmare gränsen än 4,5 meter om de grannar som berörs medger det. Det krävs ingen anmälan till byggnadsnämnden för att anordna en bygglovsbefriad altan, även om den exempelvis berör byggnadens bärande konstruktion eller påverkar byggnadens brandskydd väsentligt. Den bygglovsbefriade altanen får strida mot bestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser. Detta innebär bland annat att den får uppföras på prickmark.

Läs mer på PBL Kunskapsbanken!

Får man montera pergolatak över altanen utan bygglov?

Ja, generellt kräver pergola inget bygglov eftersom det inte är bygglovspliktig. Tänk dock på att det inte får vara ett heltäckande tak eller vägg, då kan det krävas bygglov. Om pergolan byggs närmare än 4,5 meter till tomtgräns behöver du även grannens medgivande. 

Om du förser din pergola med någon form av tak, såsom markis eller segelduk, kan du behöva söka bygglov om taket är av permanent karaktär. Om pergolan är förankrad i en byggnad kan du behöva bygglov om åtgärden ses som en väsentlig yttre ändring av byggnaden. Det är alltid byggnadsnämnden i din kommun som bedömer om det du vill bygga kräver bygglov eller inte.

Behöver man ha bygglov för att bygga ett kuperat pooltak?

När du bygger pool behöver du oftast inte något bygglov. Du kan behöva ett marklov om du schaktar eller fyller så att markens höjdläge ändras avsevärt och en anmälan kan krävas om man ansluter poolen till det allmänna vatten- och avloppsnätet.

Om du bygger en pool med pooltak så beror det på takets höjd, pooltaket, om det krävs bygglov eller inte. För ett pooltak som är högre än 1 meter vid högsta punkten behöver du ansöka bygglov. Om det är 1,8 meter eller högre räknas det även som byggarea. Om ett pooltak har en sådan höjd att människor kan vistas där utgör det enligt praxis en byggnad för vilken bygglov krävs.

Får man bygga en balkong till sin bostad trots att det är punktprickad mark?

Balkong får uppföras över punktprickad mark, detta så länge balkongens underkant är över 3 meter från marken och balkongen inte sticker ut mer än 1,5 meter från fasaden. Om området omfattas av kulturmiljö kan anpassning och utformning efter det bli en viktig fråga som man får ta hänsyn till.

Vilka regler gäller för växthus?

Man kan behöva bygglov vid uppförandet av växthus. Det finns dock undantag, exempelvis om växthuset inte är större än 15 kvadratmeter. Då går det under samma regler som en friggebod, förutsatt att man följer de övriga riktlinjerna för friggebodar. 

Läs mer om friggebodar på PBL Kunskapsbanken

Fler frågor?
Hör av dig till någon av våra bygglovsexperter, till exempel Kalle Svensson, +46 26 16 60 40

Du kanske också är intresserad av...