Kontrollansvarig – När, hur och varför?

Om du ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan du behöva en kontrollansvarig för ditt projekt och vi på kontrollbolaget hjälper er gärna med detta. Vi har lång erfarenhet som Kontrollansvarig i både mindre och större projekt, vi är certifierade mot både N- och K-behörighet, vilket betyder att vi kan ta oss ann alla typer av byggprojekt.

Kontakta oss idag så hjälper vi dig.

Kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig?

Om åtgärden inte kräver bygglov eller en anmälan krävs ingen kontrollansvarig, och i vissa fall, trots att åtgärden är bygglov- eller anmälningspliktig kan byggnadsnämnden bedöma att en kontrollansvarig inte behövs. I annat fall krävs alltid en kontrollansvarig. Läs mer om när en kontrollansvarig behövs och vad en kontrollansvarig gör i Boverkets broschyr “Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva?“.

Vad gör en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig  biträder byggherren med att upprätta förslag till en kontrollplan i de fall en sådan krävs samt se till att kontrollplanen och dess kontroller följs. Kontrollansvariga ska också närvara vid samråd, besiktningar och andra arbetsplatsbesök samt dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser. Inför slutbesked ska den kontrollansvarige dessutom ge ett utlåtande som underlag till slutbeskedet. Viktigt att tillägga att byggherren har alltid har det yttersta ansvaret över att reglerna följs och sköter inte kontrollansvariga sina uppgifter ska detta meddelas direkt till byggnadsnämnden.

Vad är en kontrollplan?

Kontrollplan är en plan över kontroll av en bygg- eller rivningsåtgärd som kort och gott ska se till att våra byggregler följs under byggskedet. I kontrollplanen ska det bland annat framgå vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse samt vem som ska göra kontrollerna. Om det gäller farligt avfall ska kontrollplanen också ta upp hur avfallet ska tas om hand om. Kontrollplanen ska alltid anpassas till projektet och ska vara framtagen innan startbeskedet där kontrollplanen fastställs av byggnadsnämnden.

När behöver du kontakta din kontrollansvarig?

Läs här checklistan som visar vid vilka tillfällen du ska kontakta din kontrollansvarig.