Vad gäller vid strandskyddat område

Bor du vid vattnet, vid havet, sjön, vid en å eller kanske vid en bäck?

Och planerar du att bygga om- till- eller kanske uppföra en ny byggnad. Tänker du bygga båthus eller anlägga en brygga?

Då är det viktigt att du har full koll på hur strandskyddet påverkar byggnationen. Inom strandskyddat området är det oftast förbjudet att ändra eller uppföra nya byggnader eller anordningar. Det finns däremot vissa skäl som gör det möjligt att söka dispens från strandskyddet. Här listar vi de regler som gäller och vad som är viktigt att ha koll på.

Vad innebär strandskyddet?

Syftet med Strandskyddet är enligt miljöbalken att trygga allmänhetens tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Rent konkret innebär det ett generellt skydd som gäller i hela landet och vid alla kuster, sjöar och vattendrag. Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten, både på land och i vattenområdet, vid behov kan det dock ökas upp till 300 meter via Länsstyrelsen.

Följande åtgärder är förbjudna inom strandskyddat område:

  • Uppförande av nya byggnader
  • Att ändra byggnader eller sätta upp andra anläggningar eller anordningar som avhåller allmänheten från att röra sig där, exempelvis bryggor och staket
  • Att gräva, spränga eller på annat sätt förbereda för sådana åtgärder
  • Att utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv, exempelvis trädfällning

 

 

Dispens från strandskyddet – hur funkar det?

Hur ska du då gå tillväga för att söka dispens om du önskar bygga eller ändra något inom ett strandskyddat område? Det finns ett antal skäl som innebär att du kan ha rätt till dispens från strandskyddet. Du ansöker om dispensen hos din kommun.

Några exempel som innebär att du kan ha rätt till dispens:

  • Om åtgärden behöver genomföras för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse
  • Om åtgärden syftar till att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området eller
  • Om det som ska uppföras eller ändras är väl avskilt från stranden av till exempel en större väg eller järnväg.

Ekonomibyggnader och anordningar som behövs för jordbruk, fiske, skogsbruk eller renskötsel omfattas inte heller av förbudet (i de fall att de av funktionella skäl måste ligga inom strandskyddat område). Läs mer om de särskilda skälen som kan innebära dispens på Boverkets hemsida.

 

Det här ska du tänka på

Strandskyddet gäller även om du får ett beslut om dispens, vilket innebär dispensen endast ger dig tillstånd att genomföra just det bygget eller den åtgärd du har fått dispens för.

Om det finns särskilda skäl kan kommunen upphäva strandskyddet för ett specifikt område i samband med att en ny detaljplan antas. Dessa skäl är de samma som gäller vid dispens.

Kontakta din kommun för att få mer information om vad som gäller inom ett visst område.

Det är heller inte tillåtet att upphäva strandskyddet (eller för den delen bevilja dispens) för den del av landområdet där allmänheten passerar mellan strandlinjen och de planerade byggnaderna/anläggningarna.

 

Om du går i tankar att bygga något eller bygga om något och är osäker på om området omfattas av strandskyddet, om du behöver söka dispens eller så. Hör av dig som hjälper vi dig med svar på dina frågor och funderingar.


 

Publicerat: 2024-06-28