“Allt fler efterfrågar solceller idag. Kunder vill exempelvis ha hjälp med att skicka in de handlingar som kommunen kräver för att få igenom ett bygglov. Så jag skulle säga att det är en större efterfrågan just nu. De aktuella elpriserna bidrar också till en ökad efterfrågan!”

– säger Sofia Persson, byggnadsingenjör och kontrollansvarig på Kontrollbolaget.

Kontrollplan

En kontrollplan är byggherren skyldig att ta fram vid de allra flesta lov- och anmälningspliktiga bygg-och rivningsåtgärder.

Kontrollplanen ska innehålla:

Kvalitetsplan

Det är entreprenören som är ansvarig för att ta fram kvalitetsplanen. Projektledaren eller byggherren ska därefter granska dokumentet och de är ansvariga för att det finns en väl genomarbetat kvalitetsplan.

En kvalitetsplan ska:

Miljöplan

En miljöplan ska tas fram i ett tidigt skede av ett projekt för att man ska kunna ta ställning till miljöpåverkande faktorer i projektet. Det finns inget lagkrav på att man som entreprenör måste upprätta en miljöplan, men beställare tenderar att efterfråga detta vid upphandling.

Miljöplanen ska innehålla:

Arbetsmiljöplan

En arbetsmiljöplan innehåller generella regler och särskilda ordningsregler som gäller för samtliga som arbetar med bygg- eller anläggningsprojekt. Planen innehåller bland annat åtgärder för att förhindra olycksfall.

Arbetsmiljöplanens tre delar:

En arbetsmiljöplan ska dessutom innehålla en riskanalys från varje entreprenör som de skapat efter deras verksamhet och arbete.

Vad säger arkitekterna?

På Kontrollbolaget träffar vi många familjer och par som planerar sitt egna hus baserat på både sina egna behov och önskemål. Vi tycker såklart att det är jätteroligt att människor har engagemanget och viljan till att skapa ett unikt boende och vi hjälper gärna till. Därför har vi bett en av våra arkitekter, Kina Gillsberg, att dela med sig av tre tips till dig som vill rita ditt eget hus.

Ordet arkitektritat i samband med bostadsannonser drar till sig extra många klick till bostadssidorna. Vad är det som lockar med egenritade hus och vad ska man tänka på om man ska rita sitt eget hus? Vår arkitekt Kina Gillsberg delar med sig av tre tips!

Efter några korta besök på de stora bostadssidorna kan vi konstatera att ordet arkitektritat har sin dragningskraft. Annonser och artiklar innehållandes meningar som “Vår huskatalog är fylld av husmodeller som passar alla smaker” eller “Spektakulär och arkitektritad vindsvåning” toppar ständigt listan på bostadssidorna. Kanske har du själv lockats att klicka på en annons eller artikel gällande ett artitektritat hus av ren nyfikenhet.

Vad är det som lockar med arkitektritat hus?

Nyfikenhet, trender, smarta lösningar, optimerade kvadratmeter och välplanerade tomter är några av aspekterna som bidrar till att många vill spana in de unika villorna, även om de själva inte befinner sig läget att köpa hus. Kanske drömmer man om att rita sitt eget hus, då är det roligt och spännande att studera olika planlösningar för inspiration.

Kinas tre tips till dig som vill rita ditt eget hus

 • Utgå från platsen. Många har tydliga drömmar om hur byggnaden ska se ut, därför måste man i ett tidigt skede se till att den aktuella tomten och detaljplanen tillåter det som man har tänkt bygga. Undersök vad detaljplanen reglerar och utgå från det!
 • Håll koll på regelverket under hela processen. Det finns otaliga lagar och bestämmelser som du måste ta hänsyn till när du ska uppföra ett egenritat hus. Besök Boverkets hemsida regelbundet under projektets gång. Genom att ta höjd för de eventuella förseningar som regelverken kan leda till får du bättre kontroll på projektet. Eftersom regelverket kan vara klurigt kan det vara bra att anlita någon timme konsulthjälp för att bolla projektet och undvika fallgropar inför bygglovet.
 • Hitta ditt koncept. Genom att i ett tidigt skede försöka hitta just ditt koncept och sätta fingret på dina önskemål blir det lättare när du ska alla beslut i projektet, för de kommer att vara många. Det kommer även bli enklare att hitta och gallra inspiration om du har en tydlig riktning på ditt projekt.


Glöm inte att


 

Vad gör en kontrollansvarig?

Den som har kontrollansvar ska hjälpa byggherren med att ta fram ett förslag till kontrollplan för den aktuella åtgärden. Kontrollplanen ska innehålla vilka kontroller som ska göras, vad kontrollerna ska avse och vem som ska göra kontrollerna.

Den som är kontrollansvarig ska se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs, samt att nödvändiga kontroller utförs.

Syfte med en kontrollansvarig är att säkerställa att alla bygg-, rivnings- och markarbete håller en bestämd kvalitetsnivå.


Läs mer på vår tjänst Kontrollansvar, och i våra övriga artklar:

Checklista – När behöver jag en kontrollansvarig?

Nyhet: Därför behövs en kontrollansvarig.


 1. Bygglovsförfrågan

  Börja med att ta reda på om ditt projekt kräver bygglov. Om du är osäker börjar du med att ta reda på det genom att kontakta byggnadsnämnden i den kommun där fastigheten för åtgärden ligger. I vissa fall får du istället vända dig till den förvaltning i din kommun som lyder under byggnadsnämnden.

 1. Ansökan och handlingar

  När du vet att din åtgärd kräver bygglov skickar du in din ansökan till byggnadsnämnden i kommunen. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla alla nödvändiga uppgifter, ritningar och övriga handlingar. Det är din kommun som tillhandahåller blanketter eller e-tjänst för bygglovsansökan. Vill du ha ett snabbt beslut? Var då extra noga med att alla handlingar är tydliga och korrekta. Vid större projekt behöver du föreslå en kontrollansvarig – någon som ser till att lagar och regler efterlevs och hjälper dig att ta fram en kontrollplan.
  Vid enklare ärenden räcker det med att du lämnar in en enkel kontrollplan där du själv intygar att lagar och regler följs.

 1. En första granskning

  När du skickat in din ansökan kommer byggnadsnämnden inom kort att granska ditt ärende. Byggnadsnämnden kontrollerar om din bygglovsansökan är fullständig eller om den behöver kompletteras. I samband med den första granskningen bedöms även ritningarnas kvalitet.

 1. Mottagningsbevis eller föreläggande om komplettering

  Du kommer nu att få skriftlig information från byggnadsnämnden om vad som är nästa steg. Antingen får du ett mottagningsbevis som visar på att byggnadsnämnden bedömt din ansökan som komplett för handläggning eller också får du ett föreläggande om komplettering där det framgår vilken information som saknas för att kunna påbörja handläggningen och därefter fatta beslut i ärendet. Denna information bör du få relativt snabbt och den ska delge dig tidsfristen för handläggningen. Den ska även informera dig om att avgiften minskas då handläggningstiden överskrids, och om din möjlighet att överklaga beslutet.

 2. Bygglovsprövning

  När kompletta handlingar lämnas in kommer byggnadsnämnden att pröva din ansökan mot eventuell detaljplan och eventuella områdesbestämmelser. Där detta saknas prövar de om platsen är lämplig för bygget. Byggnadsnämnden kontrollerar också om byggnaden passar sitt ändamål, är estetiskt tilltalande och tillgänglig för personer med funktionshinder. I ärenden där ansökan strider mot gällande detaljplan, ligger helt utanför detaljplanelagt område eller på annat sätt påverkar eventuella grannar så är nämnden skyldig att ge grannarna möjlighet att lämna synpunkter på din planerade byggnation.
  En prövning av ett bygglov får inte ta mer än 10 veckor från det att byggnadsnämnden bedömt ansökan komplett. Byggnadsnämnden kan däremot förlänga handläggningstiden med max 10 veckor till om det är behövligt av utredningsskäl.

 1. Beslut om bygglov

  I det här skedet får du veta om byggnadsnämnden beviljar bygglov eller avslår din ansökan. Vid ett beviljat bygglov underrättas eventuella grannar om att du fått bygglov och i de fall en granne lämnat ett negativt yttrande kring planerad åtgärd delges denne beslutet. Beslutet offentliggörs även i post- och inrikestidningar, och om ingen överklagar det inom utsatt tid vinner det laga kraft. Från och med den dag beslutet vinner laga kraft har du 2 år på dig att påbörja bygget och avsluta det inom 5 år.
  Beroende på ditt projekts omfattning och om det krävs en kontrollansvarig eller inte så får du ibland endast ett bygglov och måste därefter genomföra ett tekniskt samråd och lämna in efterfrågade uppgifter för att få ett startbesked och få påbörja byggnationen.
  Vid enklare projekt får du ett bygglov med startbesked direkt och behöver då inte invänta separat beslut om startbesked.
  Tänk dock på att du inte får börja bygga förrän fyra veckor efter det att du har fått ett beslut om bygglov och beslutet kungjorts i aktuella post- och inrikestidningar.
  Om du har fått ett avslag på din ansökan så kan du överklaga beslutet hos din länsstyrelse.

 1. Tekniskt samråd

  I de fall du endast fått ett bygglov (och inget startbesked) så är nästa steg att planera och organisera byggnadsarbetet. Detta görs då oftast via ett tekniskt samråd hos byggnadsnämnden tillsammans med den kontrollansvarige. Tillsammans går ni igenom alla handlingar, inklusive ditt förslag på kontrollplan.

 1. Startbesked

  Du får ett startbesked från byggnadsnämnden när du har visat att ditt projekt kan väntas uppfylla kraven i plan- och bygglagen. I startbeskedet fastställer nämnden kontrollplanen. Arbetet får aldrig påbörjas inom fyra veckor från det att beslutet kungjorts i aktuella post- och inrikestidningar. Påbörjas byggnationen innan de fyra veckorna har gått kan du bli skyldig att betala en byggsanktionsavgift.

 1. Arbetsplatsbesök

  Vid mer omfattande byggnationer där du får ett startbesked efter tekniskt samråd kommer en representant från byggnadsnämnden att besöka byggplatsen vid minst ett tillfälle. Representanten kommer då att föra ett protokoll över sitt besök och notera om denne uppmärksammar något uppenbart avvikande.
  Vid enklare byggnationer krävs inget arbetsplatsbesök tillsammans med representant från byggnadsnämnden.

 1. Slutsamråd

  Om ett tekniskt samråd hållits och du fått ett separat startbesked hålls ett slutsamråd på platsen där du utfört åtgärden när byggnationen är klar. Detta sker tillsammans med representant från byggnadsnämnden och din kontrollansvarige. Under slutsamrådet stämmer ni av att kontrollplanen har följts och du får veta om byggnadsnämnden kan utfärda ett slutbesked.
  Vid enklare byggnationer kan byggnadsnämnden göra bedömningen att ett slutsamråd inte krävs.

 1. Slutbesked

  När byggnationen är helt klar, ett slutsamråd har hållits och alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked från byggnadsnämnden. Du måste alltid invänta slutbeskedet innan du börjar använda det du byggt. Annars riskerar du en byggsanktionsavgift. Byggnadsnämnden kan ge dig slutbesked även om bygget har mindre brister och du får då åtgärda småfelen senare. Vid större brister kan du få ett tillfälligt slutbesked som gäller tills du avhjälpt bristen eller gjort en nödvändig kontroll. Sedan prövar nämnden frågan om slutbesked igen. Är bristerna för stora kommer nämnden att neka dig slutbesked.
  Vid enklare byggnationer skickar du in efterfrågade handlingar till byggnadsnämnden och får därefter ett slutbesked.

 2. Sist men inte minst, varsågod att ta byggnaden i bruk och flytta in.