Kontrollplan

En kontrollplan är byggherren skyldig att ta fram vid de allra flesta lov- och anmälningspliktiga bygg-och rivningsåtgärder.

Kontrollplanen ska innehålla:

Kvalitetsplan

Det är entreprenören som är ansvarig för att ta fram kvalitetsplanen. Projektledaren eller byggherren ska därefter granska dokumentet och de är ansvariga för att det finns en väl genomarbetat kvalitetsplan.

En kvalitetsplan ska:

Miljöplan

En miljöplan ska tas fram i ett tidigt skede av ett projekt för att man ska kunna ta ställning till miljöpåverkande faktorer i projektet. Det finns inget lagkrav på att man som entreprenör måste upprätta en miljöplan, men beställare tenderar att efterfråga detta vid upphandling.

Miljöplanen ska innehålla:

Arbetsmiljöplan

En arbetsmiljöplan innehåller generella regler och särskilda ordningsregler som gäller för samtliga som arbetar med bygg- eller anläggningsprojekt. Planen innehåller bland annat åtgärder för att förhindra olycksfall.

Arbetsmiljöplanens tre delar:

En arbetsmiljöplan ska dessutom innehålla en riskanalys från varje entreprenör som de skapat efter deras verksamhet och arbete.

Vad är en klimatdeklaration?

En klimatdeklaration är en beräkning och sammanställning av den klimatpåverkan som sker vid byggskedet av en ny byggnad. Beräkningen omfattar uttag av råvaror, tillverkning av byggprodukter, arbete på byggarbetsplatsen och transporter. Beräkningen tas lämpligen fram i samband med att en ekonomisk kalkyl upprättas. Uppgifterna ska sammanställas och skickas till Boverket digitalt i deras register för klimatdeklarationer. Vissa byggnader undantas från kravet om klimatdeklaration, det handlar bland annat om byggnadens storlek och om byggnaden uppförs privat. Läs mer om detta på Boverkets hemsida.

Syftet med den nya lagen

Det främsta syftet med lagen om klimatdeklaration är att minska utsläppen av växthusgaser vid uppförande av byggnader. Ett annat syfte är att en klimatdeklaration kan ge byggherren fördjupad kunskap om olika resursflöden i byggnaden, dess klimatpåverkan och en dokumenterad klimatprestanda. Detta leder till att man kan minska mängderna material och avfall, vilket i sin tur kan leda till att kostnaderna minskar.

Vem gör vad?

Det är byggherren som ansvarar för att deklarationen görs och lämnas in till Boverket. Detta måste göras för att kunna få slutbesked enligt plan- och bygglagen. Är man osäker på hur beräkningen ska genomföras kan man be om hjälp av personer som har kunskap om att beräkna klimatpåverkan, som till exempel arkitekter, konstruktörer eller byggentreprenörer. Det finns även beräkningsverktyg som underlättar beräkningen för klimatdeklarationen.

Vill du veta mer?

Boverkets hemsida finns det en handbok med mer information om vad som gäller enligt den nya lagen. Där finns även en webbutbildning för dig som vill lära dig allt om klimatdeklaration.


Vad säger arkitekterna?

På Kontrollbolaget träffar vi många familjer och par som planerar sitt egna hus baserat på både sina egna behov och önskemål. Vi tycker såklart att det är jätteroligt att människor har engagemanget och viljan till att skapa ett unikt boende och vi hjälper gärna till. Därför har vi bett en av våra arkitekter, Kina Gillsberg, att dela med sig av tre tips till dig som vill rita ditt eget hus.

Ordet arkitektritat i samband med bostadsannonser drar till sig extra många klick till bostadssidorna. Vad är det som lockar med egenritade hus och vad ska man tänka på om man ska rita sitt eget hus? Vår arkitekt Kina Gillsberg delar med sig av tre tips!

Efter några korta besök på de stora bostadssidorna kan vi konstatera att ordet arkitektritat har sin dragningskraft. Annonser och artiklar innehållandes meningar som “Vår huskatalog är fylld av husmodeller som passar alla smaker” eller “Spektakulär och arkitektritad vindsvåning” toppar ständigt listan på bostadssidorna. Kanske har du själv lockats att klicka på en annons eller artikel gällande ett artitektritat hus av ren nyfikenhet.

Vad är det som lockar med arkitektritat hus?

Nyfikenhet, trender, smarta lösningar, optimerade kvadratmeter och välplanerade tomter är några av aspekterna som bidrar till att många vill spana in de unika villorna, även om de själva inte befinner sig läget att köpa hus. Kanske drömmer man om att rita sitt eget hus, då är det roligt och spännande att studera olika planlösningar för inspiration.

Kinas tre tips till dig som vill rita ditt eget hus

 • Utgå från platsen. Många har tydliga drömmar om hur byggnaden ska se ut, därför måste man i ett tidigt skede se till att den aktuella tomten och detaljplanen tillåter det som man har tänkt bygga. Undersök vad detaljplanen reglerar och utgå från det!
 • Håll koll på regelverket under hela processen. Det finns otaliga lagar och bestämmelser som du måste ta hänsyn till när du ska uppföra ett egenritat hus. Besök Boverkets hemsida regelbundet under projektets gång. Genom att ta höjd för de eventuella förseningar som regelverken kan leda till får du bättre kontroll på projektet. Eftersom regelverket kan vara klurigt kan det vara bra att anlita någon timme konsulthjälp för att bolla projektet och undvika fallgropar inför bygglovet.
 • Hitta ditt koncept. Genom att i ett tidigt skede försöka hitta just ditt koncept och sätta fingret på dina önskemål blir det lättare när du ska alla beslut i projektet, för de kommer att vara många. Det kommer även bli enklare att hitta och gallra inspiration om du har en tydlig riktning på ditt projekt.

Större efterfrågan av solceller – allt du behöver veta

Solceller har blivit ett populärt alternativ för privatpersoner som vill producera förnybar energi ur ett miljövänligt perspektiv, samtidigt som det kan ge en chans till ekonomisk besparing. Här ger vi några tips på vad du bör tänka på om du funderar på att investera i en solenergianläggning och reder ut vilka regler som gäller.

Allt fler av våra kunder efterfrågar installation av solcellsanläggningar på sina tak och fasader. En solcellsanläggning består vanligtvis av tiotals seriekopplade solpaneler, ofta placerade på husets tak eller fasad, som producerar likström. Via en växelriktare omvandlas likströmmen till växelström som sedan används för att tillgodose hushållet med el.

Vilka regler gäller?

Att uppföra en solcellsanläggning på en byggnad är bygglovspliktig om anläggningen innebär att byggnaden byter färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. Det finns dock undantag från lovplikten. För att uppförandet av solceller ska vara bygglovsbefriade ska projektet uppfylla ett antal kriterier, dessa innefattar bland annat att solcellerna ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial och att de ska följa byggnadens form.

En uppmaning är att alltid utgå ifrån att bygglov krävs. Detta då vissa parametrar såsom riksintressen och kulturmiljö kan påverka bygglovsplikten. Ta kontakt med bygglovsavdelningen i din kommun för att få reda på exakt vad som gäller för din fastighet.

Ett miljövänligt och ekonomiskt alternativ

En fördel med att ha en egen solcellsanläggning är att det är ett miljövänligt alternativ till energiproduktion. Den negativa miljöpåverkan av solceller kommer i princip enbart från produktionsprocessen av själva solpanelerna. Det tar 2,5 år att producera motsvarande mängd energi som gått åt till produktionen, men med tanke på att en solpanel ska hålla i över 25 år är det förhållandevis lite energi på lång sikt.

Den andra stora fördelen med en egen solcellsanläggning är att det är en investering som på längre sikt kan vara ekonomiskt fördelaktigt. Kostnaden för att uppföra solceller varierar beroende på anläggningens storlek. Nyligen tog riksdagen ett beslut om ett “grönt skatteavdrag” som möjliggör avdrag på 15% av arbets- och materialkostnaden för en solcellsanläggning. Avdraget sänker den totala kostnaden för uppförandet av en anläggning och därmed även återbetalningstiden, vilket i snitt är 10-14 år.

För frågor om bygglov och andra regler, se boverkets hemsida.


 

Vad gör en kontrollansvarig?

Den som har kontrollansvar ska hjälpa byggherren med att ta fram ett förslag till kontrollplan för den aktuella åtgärden. Kontrollplanen ska innehålla vilka kontroller som ska göras, vad kontrollerna ska avse och vem som ska göra kontrollerna.

Den som är kontrollansvarig ska se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs, samt att nödvändiga kontroller utförs.

Syfte med en kontrollansvarig är att säkerställa att alla bygg-, rivnings- och markarbete håller en bestämd kvalitetsnivå.


Läs mer på vår tjänst Kontrollansvar, och i våra övriga artklar:

Checklista – När behöver jag en kontrollansvarig?

Nyhet: Därför behövs en kontrollansvarig.


 1. Bygglovsförfrågan

  Börja med att ta reda på om ditt projekt kräver bygglov. Om du är osäker börjar du med att ta reda på det genom att kontakta byggnadsnämnden i den kommun där fastigheten för åtgärden ligger. I vissa fall får du istället vända dig till den förvaltning i din kommun som lyder under byggnadsnämnden.

 1. Ansökan och handlingar

  När du vet att din åtgärd kräver bygglov skickar du in din ansökan till byggnadsnämnden i kommunen. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla alla nödvändiga uppgifter, ritningar och övriga handlingar. Det är din kommun som tillhandahåller blanketter eller e-tjänst för bygglovsansökan. Vill du ha ett snabbt beslut? Var då extra noga med att alla handlingar är tydliga och korrekta. Vid större projekt behöver du föreslå en kontrollansvarig – någon som ser till att lagar och regler efterlevs och hjälper dig att ta fram en kontrollplan.
  Vid enklare ärenden räcker det med att du lämnar in en enkel kontrollplan där du själv intygar att lagar och regler följs.

 1. En första granskning

  När du skickat in din ansökan kommer byggnadsnämnden inom kort att granska ditt ärende. Byggnadsnämnden kontrollerar om din bygglovsansökan är fullständig eller om den behöver kompletteras. I samband med den första granskningen bedöms även ritningarnas kvalitet.

 1. Mottagningsbevis eller föreläggande om komplettering

  Du kommer nu att få skriftlig information från byggnadsnämnden om vad som är nästa steg. Antingen får du ett mottagningsbevis som visar på att byggnadsnämnden bedömt din ansökan som komplett för handläggning eller också får du ett föreläggande om komplettering där det framgår vilken information som saknas för att kunna påbörja handläggningen och därefter fatta beslut i ärendet. Denna information bör du få relativt snabbt och den ska delge dig tidsfristen för handläggningen. Den ska även informera dig om att avgiften minskas då handläggningstiden överskrids, och om din möjlighet att överklaga beslutet.

 2. Bygglovsprövning

  När kompletta handlingar lämnas in kommer byggnadsnämnden att pröva din ansökan mot eventuell detaljplan och eventuella områdesbestämmelser. Där detta saknas prövar de om platsen är lämplig för bygget. Byggnadsnämnden kontrollerar också om byggnaden passar sitt ändamål, är estetiskt tilltalande och tillgänglig för personer med funktionshinder. I ärenden där ansökan strider mot gällande detaljplan, ligger helt utanför detaljplanelagt område eller på annat sätt påverkar eventuella grannar så är nämnden skyldig att ge grannarna möjlighet att lämna synpunkter på din planerade byggnation.
  En prövning av ett bygglov får inte ta mer än 10 veckor från det att byggnadsnämnden bedömt ansökan komplett. Byggnadsnämnden kan däremot förlänga handläggningstiden med max 10 veckor till om det är behövligt av utredningsskäl.

 1. Beslut om bygglov

  I det här skedet får du veta om byggnadsnämnden beviljar bygglov eller avslår din ansökan. Vid ett beviljat bygglov underrättas eventuella grannar om att du fått bygglov och i de fall en granne lämnat ett negativt yttrande kring planerad åtgärd delges denne beslutet. Beslutet offentliggörs även i post- och inrikestidningar, och om ingen överklagar det inom utsatt tid vinner det laga kraft. Från och med den dag beslutet vinner laga kraft har du 2 år på dig att påbörja bygget och avsluta det inom 5 år.
  Beroende på ditt projekts omfattning och om det krävs en kontrollansvarig eller inte så får du ibland endast ett bygglov och måste därefter genomföra ett tekniskt samråd och lämna in efterfrågade uppgifter för att få ett startbesked och få påbörja byggnationen.
  Vid enklare projekt får du ett bygglov med startbesked direkt och behöver då inte invänta separat beslut om startbesked.
  Tänk dock på att du inte får börja bygga förrän fyra veckor efter det att du har fått ett beslut om bygglov och beslutet kungjorts i aktuella post- och inrikestidningar.
  Om du har fått ett avslag på din ansökan så kan du överklaga beslutet hos din länsstyrelse.

 1. Tekniskt samråd

  I de fall du endast fått ett bygglov (och inget startbesked) så är nästa steg att planera och organisera byggnadsarbetet. Detta görs då oftast via ett tekniskt samråd hos byggnadsnämnden tillsammans med den kontrollansvarige. Tillsammans går ni igenom alla handlingar, inklusive ditt förslag på kontrollplan.

 1. Startbesked

  Du får ett startbesked från byggnadsnämnden när du har visat att ditt projekt kan väntas uppfylla kraven i plan- och bygglagen. I startbeskedet fastställer nämnden kontrollplanen. Arbetet får aldrig påbörjas inom fyra veckor från det att beslutet kungjorts i aktuella post- och inrikestidningar. Påbörjas byggnationen innan de fyra veckorna har gått kan du bli skyldig att betala en byggsanktionsavgift.

 1. Arbetsplatsbesök

  Vid mer omfattande byggnationer där du får ett startbesked efter tekniskt samråd kommer en representant från byggnadsnämnden att besöka byggplatsen vid minst ett tillfälle. Representanten kommer då att föra ett protokoll över sitt besök och notera om denne uppmärksammar något uppenbart avvikande.
  Vid enklare byggnationer krävs inget arbetsplatsbesök tillsammans med representant från byggnadsnämnden.

 1. Slutsamråd

  Om ett tekniskt samråd hållits och du fått ett separat startbesked hålls ett slutsamråd på platsen där du utfört åtgärden när byggnationen är klar. Detta sker tillsammans med representant från byggnadsnämnden och din kontrollansvarige. Under slutsamrådet stämmer ni av att kontrollplanen har följts och du får veta om byggnadsnämnden kan utfärda ett slutbesked.
  Vid enklare byggnationer kan byggnadsnämnden göra bedömningen att ett slutsamråd inte krävs.

 1. Slutbesked

  När byggnationen är helt klar, ett slutsamråd har hållits och alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked från byggnadsnämnden. Du måste alltid invänta slutbeskedet innan du börjar använda det du byggt. Annars riskerar du en byggsanktionsavgift. Byggnadsnämnden kan ge dig slutbesked även om bygget har mindre brister och du får då åtgärda småfelen senare. Vid större brister kan du få ett tillfälligt slutbesked som gäller tills du avhjälpt bristen eller gjort en nödvändig kontroll. Sedan prövar nämnden frågan om slutbesked igen. Är bristerna för stora kommer nämnden att neka dig slutbesked.
  Vid enklare byggnationer skickar du in efterfrågade handlingar till byggnadsnämnden och får därefter ett slutbesked.

 2. Sist men inte minst, varsågod att ta byggnaden i bruk och flytta in.