Kontrollplan

En kontrollplan är byggherren skyldig att ta fram vid de allra flesta lov- och anmälningspliktiga bygg-och rivningsåtgärder.

Kontrollplanen ska innehålla:

Kvalitetsplan

Det är entreprenören som är ansvarig för att ta fram kvalitetsplanen. Projektledaren eller byggherren ska därefter granska dokumentet och de är ansvariga för att det finns en väl genomarbetat kvalitetsplan.

En kvalitetsplan ska:

Miljöplan

En miljöplan ska tas fram i ett tidigt skede av ett projekt för att man ska kunna ta ställning till miljöpåverkande faktorer i projektet. Det finns inget lagkrav på att man som entreprenör måste upprätta en miljöplan, men beställare tenderar att efterfråga detta vid upphandling.

Miljöplanen ska innehålla:

Arbetsmiljöplan

En arbetsmiljöplan innehåller generella regler och särskilda ordningsregler som gäller för samtliga som arbetar med bygg- eller anläggningsprojekt. Planen innehåller bland annat åtgärder för att förhindra olycksfall.

Arbetsmiljöplanens tre delar:

En arbetsmiljöplan ska dessutom innehålla en riskanalys från varje entreprenör som de skapat efter deras verksamhet och arbete.

Vad är en klimatdeklaration?

En klimatdeklaration är en beräkning och sammanställning av den klimatpåverkan som sker vid byggskedet av en ny byggnad. Beräkningen omfattar uttag av råvaror, tillverkning av byggprodukter, arbete på byggarbetsplatsen och transporter. Beräkningen tas lämpligen fram i samband med att en ekonomisk kalkyl upprättas. Uppgifterna ska sammanställas och skickas till Boverket digitalt i deras register för klimatdeklarationer. Vissa byggnader undantas från kravet om klimatdeklaration, det handlar bland annat om byggnadens storlek och om byggnaden uppförs privat. Läs mer om detta på Boverkets hemsida.

Syftet med den nya lagen

Det främsta syftet med lagen om klimatdeklaration är att minska utsläppen av växthusgaser vid uppförande av byggnader. Ett annat syfte är att en klimatdeklaration kan ge byggherren fördjupad kunskap om olika resursflöden i byggnaden, dess klimatpåverkan och en dokumenterad klimatprestanda. Detta leder till att man kan minska mängderna material och avfall, vilket i sin tur kan leda till att kostnaderna minskar.

Vem gör vad?

Det är byggherren som ansvarar för att deklarationen görs och lämnas in till Boverket. Detta måste göras för att kunna få slutbesked enligt plan- och bygglagen. Är man osäker på hur beräkningen ska genomföras kan man be om hjälp av personer som har kunskap om att beräkna klimatpåverkan, som till exempel arkitekter, konstruktörer eller byggentreprenörer. Det finns även beräkningsverktyg som underlättar beräkningen för klimatdeklarationen.

Vill du veta mer?

Boverkets hemsida finns det en handbok med mer information om vad som gäller enligt den nya lagen. Där finns även en webbutbildning för dig som vill lära dig allt om klimatdeklaration.


Större efterfrågan av solceller – allt du behöver veta

Solceller har blivit ett populärt alternativ för privatpersoner som vill producera förnybar energi ur ett miljövänligt perspektiv, samtidigt som det kan ge en chans till ekonomisk besparing. Här ger vi några tips på vad du bör tänka på om du funderar på att investera i en solenergianläggning och reder ut vilka regler som gäller.

Allt fler av våra kunder efterfrågar installation av solcellsanläggningar på sina tak och fasader. En solcellsanläggning består vanligtvis av tiotals seriekopplade solpaneler, ofta placerade på husets tak eller fasad, som producerar likström. Via en växelriktare omvandlas likströmmen till växelström som sedan används för att tillgodose hushållet med el.

Vilka regler gäller?

Att uppföra en solcellsanläggning på en byggnad är bygglovspliktig om anläggningen innebär att byggnaden byter färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. Det finns dock undantag från lovplikten. För att uppförandet av solceller ska vara bygglovsbefriade ska projektet uppfylla ett antal kriterier, dessa innefattar bland annat att solcellerna ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial och att de ska följa byggnadens form.

En uppmaning är att alltid utgå ifrån att bygglov krävs. Detta då vissa parametrar såsom riksintressen och kulturmiljö kan påverka bygglovsplikten. Ta kontakt med bygglovsavdelningen i din kommun för att få reda på exakt vad som gäller för din fastighet.

Ett miljövänligt och ekonomiskt alternativ

En fördel med att ha en egen solcellsanläggning är att det är ett miljövänligt alternativ till energiproduktion. Den negativa miljöpåverkan av solceller kommer i princip enbart från produktionsprocessen av själva solpanelerna. Det tar 2,5 år att producera motsvarande mängd energi som gått åt till produktionen, men med tanke på att en solpanel ska hålla i över 25 år är det förhållandevis lite energi på lång sikt.

Den andra stora fördelen med en egen solcellsanläggning är att det är en investering som på längre sikt kan vara ekonomiskt fördelaktigt. Kostnaden för att uppföra solceller varierar beroende på anläggningens storlek. Nyligen tog riksdagen ett beslut om ett “grönt skatteavdrag” som möjliggör avdrag på 15% av arbets- och materialkostnaden för en solcellsanläggning. Avdraget sänker den totala kostnaden för uppförandet av en anläggning och därmed även återbetalningstiden, vilket i snitt är 10-14 år.

För frågor om bygglov och andra regler, se boverkets hemsida.


Ny lag om klimatdeklaration från och med 2022 – det här gäller

Vad är en klimatdeklaration?

En klimatdeklaration är en beräkning och sammanställning av den klimatpåverkan som sker vid byggskedet av en ny byggnad. Beräkningen omfattar uttag av råvaror, tillverkning av byggprodukter, arbete på byggarbetsplatsen och transporter. Beräkningen tas lämpligen fram i samband med att en ekonomisk kalkyl upprättas. Uppgifterna ska sammanställas och skickas till Boverket digitalt i deras register för klimatdeklarationer. Vissa byggnader undantas från kravet om klimatdeklaration, det handlar bland annat om byggnadens storlek och om byggnaden uppförs privat. Läs mer om detta på Boverkets hemsida.

Syftet med den nya lagen

Det främsta syftet med lagen om klimatdeklaration är att minska utsläppen av växthusgaser vid uppförande av byggnader. Ett annat syfte är att en klimatdeklaration kan ge byggherren fördjupad kunskap om olika resursflöden i byggnaden, dess klimatpåverkan och en dokumenterad klimatprestanda. Detta leder till att man kan minska mängderna material och avfall, vilket i sin tur kan leda till att kostnaderna minskar.

Vem gör vad?

Det är byggherren som ansvarar för att deklarationen görs och lämnas in till Boverket. Detta måste göras för att kunna få slutbesked enligt plan- och bygglagen. Är man osäker på hur beräkningen ska genomföras kan man be om hjälp av personer som har kunskap om att beräkna klimatpåverkan, som till exempel arkitekter, konstruktörer eller byggentreprenörer. Det finns även beräkningsverktyg som underlättar beräkningen för klimatdeklarationen.

Vill du veta mer?

Boverkets hemsida finns det en handbok med mer information om vad som gäller enligt den nya lagen. Där finns även en webbutbildning för dig som vill lära dig allt om klimatdeklaration.Glöm inte att