Från bygglov till slutbesked

Kontrollbolaget har hjälpt kunden i hela processen – från idé till förverkligande och inflytt. En tjänst som är med i stora dela av processen är en Kontrollansvarig. Nedan kan du se vad syfte med en Kontrollansvarig är, samt vilket ansvar har Byggherren.

Kontrollansvarig

Syfte med en kontrollansvarig är att säkerställa att alla bygg-, rivnings- och markarbeten håller en bestämd kvalitetsnivå. Den som har kontrollansvar ska hjälpa byggherren med att ta fram ett förslag till kontrollplan för den aktuella åtgärden.

Byggherren

Byggherren har det fulla ansvaret för att åtgärder inom bygg-, rivnings- och markåtgärder uppfyller gällande bestämmelser i bygglagstiftningen. Det är byggherren som ansvarar för att bygglagstiftningens krav uppfylls och att alla tillstånd som behövs finns.

Kontrollplan

Kontrollplanen ska innehålla vilka kontroller som ska göras, vad kontrollerna ska avse och vem som ska göra kontrollerna. Den som är kontrollansvarig ska se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs, samt att nödvändiga kontroller utförs.

Vi på Kontrollbolaget söker Projektör Arkitektur

Vi på Kontrollbolaget söker erfaren Konstruktör

Vi på Kontrollbolaget söker erfaren Arkitekt