Douglas Wallding sammanfattar nyheterna i SS-EN 1090-2.

Några större ändringar i SS-EN 1090-2:2018

 • Allmänt: Refererar till standarderna för tunnplåt SS-EN 1090-4 och -5
 • Kap 4. Val av utförandeklass refererar till 1993-1-1
 • Kap 5: Mer specificerad vad som är relevant vid inköp av materiel generellt och om inköpet inte omfattas av standard
 • Kap 6: Termisk skärning har fått en ny guideline, Bil D.
  Krav på hårdhetsvärde är förenklat, krav anges på hårdhet >=S460
  Flamriktning har blivit mer specificerad.
 • Kap 7: Svetsprocesser hänvisas nu helt till ISO 4063
  Kvalificering (och kontroll) för svetsning av armering nu enligt ISO 17660
  Förvaring av tillsatsmaterial nu enligt tillverkarens anvisning
  Tydligare specificerat hur kvalificering ska göras med stålsorter för stålsorter >= S460
  ISO 5817 anges nu med årtal 2014
 • Kap 8: Ny Bil I som stöd vid förspända förband avseende ytskydd
 • Kap 12: Tabell 24 (OFP) är omarbetad. Ingen hänsyn längre till utnyttjandegrad men mildring av kontrollen kan ske om företaget uppvisar dokumenterad god kontrollhistorik.
  Ny bilaga L svetsinspektionsklasser (WIC ́s)
  Uppdaterade referenser för NDT
 • Bilaga B avseende toleranser är något omarbetad i sin struktur
 • Övrigt: Det har skett en hel del justeringar överlag och mindre tillägg och rättelser samt uppdaterade referenser

Se sbi.se för mer detaljer av alla ändringar

Översättning till svenska pågår

Uppdaterad handbok SBI pågår

Douglas Wallding, VD på Nordcert AB och en av talarna på eventet Digital kvalitetssäkring av stålkonstruktioner har sammanfattat de största förändringarna i SS-EN 1090-2, vad företag behöver göra och vad som bör ingå i ett FPC-system.

Revideringen av standarden SS-EN 1090-2 publiceras av SIS i oktober 2018. Om du inte kan efterfölja den nya standarden är det viktigt att du skriver in i avtalet vilken standard du arbetar mot, då den senaste versionen alltid gäller om inget annat sägs. 

Vad bör ett FPC-systemet bör innehålla?

 • Beskrivning av ansvar, befogenheter och kvalifikationskrav för kvalitetspåverkande personal.
 • Rutin för dimensioneringsantagande, dimensionering och kontroll samt styrning av ändringar.
 • Rutin för att fastställa krav (kontraktsgenomgång).
 • Rutin för inköp/leverantörsbedömning.
 • Styrning av processerna för svetsning, termisk skärning, håltagning och rengöring före ytbehandling.
 • Kontrollrutiner och kontrollplaner som säkerställer överensstämmelse med komponentspecifikation = ritning/handling.
 • Rutiner för att hantera spårbarhet, identifikation och märkning.
 • Rutin för märkning, registrering och kalibrering av mät- och provningsutrustning.
 • Underhållsplaner för utrustning och maskiner som används för tillverkning ska kontrolleras/valideras, underhållas och resultatet ska dokumenteras.
 • Rutin för att hantera avvikelser och korrigerande åtgärder för dessa.
 • Rutin för att styra resultatdokumentation och arkivering.
 • Rutin för CE-märkning inkl. prestandadeklaration.

Vad behöver företaget göra?

 • Köpa standarden på sis.se.
 • Göra analys vad skillnaden i krav är avseende företagets egna processer.
 • Uppdatera befintliga rutiner/checklistor vid behov.
 • Informera personal om det som är relevant.
 • Ha koll på vilken utgåva av SS-EN 1090-2 avtalet med er kund refererar till.