Bygglov & Bubbel

Den 4 juni 2019 så genomförde vi på Kontrollbolaget vårt första “Bygglov och Bubbel”.  Vi fick ett 10-tal frågor av ett 20-tal deltagare och nedan publiceras några av de intressanta frågor som kom in till vår panel, Viktor Lundin, Sofia Jakobsson och Olle Eriksson från Kontrollbolaget.

NÄSTA BYGGLOV & BUBBEL

NÄR: Förhoppningsvis någon gång under senhösten 2020.

VAR: Hos Kontrollbolaget på Fältskärsleden 1, GÄVLE

Frågor & Svar

AVVIKELSER FRÅN BEVILJAT BYGGLOV

Fråga:

Frågeställaren har ett bygglov på garage som byggts för långt jmf med bygglovet. Enligt bygg o miljö måste nu det som är för långt rivas. Frågeställaren undrar om bestämmelser är huggen i sten oh att inte går att göra någonting? Om, hur kan man gå vidare?

Svar från Kontrollbolaget:

Inget är hugget i sten, man kan alltid överklaga. För att ta reda på att om det är värt att överklaga kan det vara en idé att kolla upp tidigare domar i liknande fall och se utfallet av dessa.

SKYDDSZONER

Fråga:

På Lerviks ridcenter önskar Gävle Ryttarsällskap att ett nytt ridhus ska byggas på en av två ytor som är inritade som byggbar mark (inte prickade) i gällande detaljplan. Området är markerat som “endast får användas för ridsport och därmed samhörigt ändamål”. Området är redan bebyggt med ridhus och stall idag.

Gävle Hamn har en inre och en yttre skyddszon och den inre skyddszonen täcker en del av dessa områden och den yttre skyddszonen täcker resterande delar av fastigheten.

Skulle skyddszonerna kunna påverka möjligheten att få bygglov för ett nytt ridhus på platsen? Och vem bestämmer/hur fastställs skyddszonerna? Hur vet man exakt vart zonerna går, då de visas olika på underlag på Gävle kommuns hemsida.

Svar från Kontrollbolaget:

Troligtvis inget problem att få ett bygglov för åtgärden eftersom detaljplanen medger möjlig byggrätt och den fördjupade översiktsplan (FÖP) Avan-Fredriksskans (2004-11-29) täcker in hamnområdet norr om hamnbassängen. Denna FÖP anger restriktioner för bostadsbebyggelse genom en inre och en yttre skyddszon kring hamnen.

Ur FÖP:  Översiktsplanen är vägledande när det gäller vilken profil och inriktning som är lämplig för nya verksamheter i planområdet, men exakt vilka verksamheter som passar avgörs senare i detaljplaner, bygglov och kommande miljöprövningar. Nya verksamheter som vill etablera sig nära hamnen bör emellertid ha en koppling till sjötransporten, annars bör någon annan lämplig lokalisering utredas.

Skyddszoner: Trafikverket har ansvar för att utreda och peka ut riksintressen (i samråd med övriga myndigheter) och Länsstyrelsen fastställer.

Att dom är olika dragna kan inte vi på Kontrollbolaget svara på, begär ni ut dom så utgår vi ifrån att man får de korrekta.

BYGGA BALKONG

Fråga:

Kan vi bygga balkong på vår lägenhet på Fabriksgatan i Strömsbro, Gävle?

Svar från Kontrollbolaget:

Balkong får uppföras över punktprickad mark (mark som i detta fall byggnad inte får uppföras på, enligt gällande detaljplan). Detta så länge balkongens underkant är över 3 meter från marken och balkongen inte sticker ut mer än 1,5 meter från fasaden.

Området omfattas av kulturmiljö och anpassning och utformning blir därför en viktig fråga.

BYGGA PERGOLA

Fråga:

Jag tänkte montera pergolatak över min altan på Gävle Strand. Får man det utan bygglov?

Svar från Kontrollbolaget:

Ja, generellt kräver pergola inget bygglov, det är inte bygglovspliktigt. Tänk bara på att det inte får vara ett heltäckande tak eller vägg, då kan det kräva bygglov. Om pergolan byggs närmare än 4,5 till tomtgräns behöver du även grannens medgivande.

BYGGLOV FÖR POOLTAK

Fråga:

Behöver man ha bygglov för kuperade pooltak?

Svar från Kontrollbolaget:

Pooltak som är högre än 60 cm, eller mur i anslutning till poolen kräver bygglov.

ENERGIBALANSBERÄKNING VS ENERGIDEKLARATION

Fråga:

Varför behöver jag ta fram en energibalansberäkning när jag ska bygga hus och vad skiljer den sig från en energideklaration?

Svar från Kontrollbolaget:

Boverket har krav på vad en byggnad måste uppfylla avseende energianvändning och värmeisolering. Vid en energibalansberäkning tar man fram dessa och resultatet är ett primärenergital och det är ett mått på byggnadens energiprestanda. Energibalansberäknings tas fram innan byggnadens börjar byggas och det är sällan denna stämmer till 100 %, så man ställer också krav på en verifiering, genom en så kallad energideklaration. Vid en verifiering kan man både beräkna och mäta. Detta görs normalt två år efter att byggnaden tagits i bruk.

KONSTRUKTIONSRITNINGAR

Fråga:

Varför behövs konstruktionsritningar?

Svar från Kontrollbolaget:

Konstruktionsritningar är viktigt i många avseenden. Framför allt så stommen uppförs rätt och håller för alla laster, som t.ex. vind och snölast samt att byggnaden byggs på ett sådant sätt att ingen fukt uppstår. Det är också bra att ha konstruktionsritningar för att ha något att upphandla entreprenaden mot samt något att kontrollera emot.

KONTROLLANSVARIG

Fråga:

När ska man ha kontrollansvarig?

Svar från Kontrollbolaget:

Vid om- till- och nybyggnad. Behöver inte bara vara när det är bygglovspliktigt utan kan också krävas när det är anmälningspliktigt.

BYGGNADSHÖJDEN

Fråga:

Hur beräknas byggnadshöjden?

Svar från Kontrollbolaget:

Byggnadshöjden räknas från byggnadens medelmarknivå till skärningen mellan fasadplanet och ett plan som med 45 graders lutning inåt byggnaden berör byggnadens tak.

NÄSTA BYGGLOV & BUBBEL

NÄR: Någon gång på försommaren 2020.

VAR: Hos Kontrollbolaget på Fältskärsleden 1, GÄVLE

Panelen

Viktor Lundin

Viktor Lundin

Grundare och Kontrollansvarig
Sofia Jakobsson

Sofia Jakobsson

Byggnadsingenjör - arkitektur och miljö
Olle Eriksson

Olle Eriksson

Byggnadsingenjör - konstruktion och beräkning